Το ακρωνύμιο YLE προέρχεται από τις λέξεις “Young Learner Examinations” και αναφέρεται στις 3 εξετάσεις του Cambridge που δημιουργήθηκαν ειδικά μια μικρούς μαθητές.

Αυτές είναι (i) το YLE Starters που ανταποκρίνεται στο επίπεδο pre-A1 του CEFR, (ii) το YLE Movers) που ανταποκρίνεται στο επίπεδο A1 που CEFR και (iii) το YLE Flyers που ανταποκρίνεται στο επίπεδο A2που CEFR.

Παρόλο που αυτά τα πιστοποιητικά αποδεικνύουν τις παραπάνω γλωσσικές ικανότητες, ο βασικός τους ρόλος και στόχος είναι να φέρουν σε μια πρώτη επαφή τους μικρούς μαθητές με το πνεύμα της
συνεχούς αξιολόγησης και παράλληλα να τους ανταμείψουν για την επιμέλεια και την αφοσίωσή τους στη διαδικασία της μάθησης.

Όλες οι YLE εξετάσεις του Cambridge εξετάζουν τις παρακάτω γλωσσικές δεξιότητες:

  • Reading & Writing
  • Listening
  • Speaking

 Δεν υπάρχει η έννοια του ΠΕΡΑΣΑ ή ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΑ στις εξετάσεις YLE και όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν  ένα πιστοποιητικό, στο οποίο ο βαθμός επιτυχίας του μαθητή στην καθεμία από τις παραπάνω δεξιότητες απεικονίζεται με τον αντίστοιχο αριθμό “ασπίδων” με το οικόσημο του Cambridge.

A2 Flyers

Οι εξετάσεις YLE FLYERS (Young Learner Examinations) του Cambridge είναι αυτό που θα περιγράφαμε ως επίπεδο Α2.1 και έχουν δημιουργηθεί ειδικά για μικρούς μαθητές. To

LEARN More »

A1 Movers

Οι εξετάσεις YLE MOVERS (Young Learner Examinations) του Cambridge είναι αυτό που θα περιγράφαμε ως επίπεδο Α1.2 ή A1 όπως το αναφέρει το Cambridge και

LEARN More »

Pre A1 Starters

Οι εξετάσεις YLE STARTERS (Young Learner Examinations) του Cambridge είναι αυτό που θα περιγράφαμε ως επίπεδο Α1.1 ή pre-A1 όπως το αναφέρει το Cambridge και

LEARN More »